Knjiga pismohrane 

Usluge vezane za arhivsko i dokumentarno gradivo:

         - Savjetovanje pri opremanju pismohranama

         - Savjetovanje/Izrada Lista popisa arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

         - Savjetovanje/Provođenje postupka izlučivanja gradiva

         - Savjetovanje/Izrada zbirnih evidencija i u „papirnatom” i u XML obliku ...

         - Pretvaranje knjigovodstvenih isprava u elektronički zapis

 

 

Sve usluge definirane su Zakonima i Pravilnicima u nastavku

 

01.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, 98/2019 i 36/2024)

02.

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

03.

Uredba o zaštiti podataka (GDPR)

04.

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

05.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15)

06.

Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja NN 104/19)

07.

Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021)

08.

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/2021)

09.

ISO 15489 - upravljanje spisima

10.

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 45/19)

11.

Pravilnik o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis (NN 76/2019)

12.

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020)

13.

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/2019)

14.

Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN121/2019)