R A Č U N O V O D S T V O

Knjiga primitaka i izdataka

Analitička evidencija kupaca i dobavljača 

  • salda konti
  • automatski obračun PDV-a
  • automatski obračun kamata 
  • automatska obrada opomena / tužbi / ovršnih prijedloga 
  • sumnjiva i sporna potraživanja 

Evidencija dugotrajne imovine 

  • osnovna sredstva 

Evidencija sitnog inventara 

Evidencija prisutnosti na radu 

Blagajna 

  • automatsko proknjižavanje izvadaka u elektroničkom obliku 

Obraćun plaća 

Obračun honorarnih isplata

Knjiga nabave i utroška materijala

Kasa

Kalkulacije

Skladište ( robno / proizvodnja ) 

  • evidencija više radnih jedinica