Obračun

 • opsežna evidencija podataka o radnicima
 • obračun zadavanjem bruto plaće
 • obračun zadavanjem neto plaće
 • obračun zadavanjem koeficijenta i osnovne plaće
 • obračun zadavanjem  bodova i vrijednosti boda
 • automatski obračun minulog rada
 • obračun raznih dodataka, regresa, božićnice
 • isplata prijevoza na posao sa plaćom ili posebno
 • unos raznih vrsta kredita
 • ovrhe i isplate na zaštičeni račun
 • vođenje kredita u kunama ili u stranoj valuti
 • automatski obračun članarine sindikata
 • mogućnost vođenja proizvoljnog broja sindikata i automatska podjela članarine na centralu i podružnice u %
 • mogućnost isplate neoporezivih naknada uz plaću
 • mogućnost ponavljanja obračuna za samo jednog radnika
 • mogućnost izrade plaće i neke druge isplate, više isplata u tijeku
 • mogućnost obračuna poreza za HRVI
 • konačni obračuna poreza na kraju godine (reobračun poreza)
 • mogućnost izuzimanja radnika iz konačnog obračuna
 • mogućnost fiktivnih obračuna


Izvještaji o obračunu

 • rekapitulacija po vrstama
 • rekapitulacija poreza i prireza po općinama
 • popisna lista za banke za isplatu
 • snimanje datoteka za banke
 • pregled i ispis obračunskog lista djelatnika (IP-1 obrazac)
 • potpisna lista sa ili bez iznosa
 • popisna lista za kreditore, sindikat
 • ispis svih potrebnih HUB obrazaca
 • ispis zbrojnog naloga SEPA i snimanje XML SEPA datoteke za zbrojni nalog (za plaćanje preko Internet bankarstva)
 • kreiranje, ispis A i B strane i snimanje datoteke JOPPD obrazaca
 • izvještaj o plaći sa popisom radnika i svim podacima o plaći u stupcima
 • obračun dohotka (zbirni podaci o plaći-bruto, doprinosi iz i na plaću, porez, prirez, neto, ukupno ili po radnim jedinicama)

Periodični izvještaji

 • pohranjeni JOPPD obrazci
 • ID obrazac na papiru i datoteka ze ePorezna
 • rekapitulacija po vrstama rada
 • rekapitulacija poreza i prireza
 • porezna kartica IP
 • rekapitulacija podataka za postupak kontrole
 • ispis obračunskog lista radnika za određeno zadano vremensko razdoblje
 • rekapitulacija svih obustava radnika za zadano razdoblje i kreditora te po drugim kriterijima
 • izvještaj o plaći sa popisom radnika i svim podacima o plaći u stupcima za zadano razdoblje
 • ispis mjesečnog i godišnjeg statističkog izvješća RAD1
 • ER-1 obrazac za bolovanje