R A Č U N O V O D S T V O

Financijsko / glavna knjiga

  • analitički završni račun
  • sintetički završni račun 
  • plan i izvršenje plana
  • otvoreni proračun

Evidencija prihoda naplate poreza CMV 

Analitička evidencija kupaca i dobavljača 

  • salda konti
  • automatski obračun kamata
  • automatska obrada opomena / tužbi / ovršnih prijedloga 
  • sumnjiva i sporna potraživanja 

Evidencija sitnog inventara 

Evidencija prisutnosti na radu 

Obračun plaća 

Obračun honorarnih isplata 

Lokalna riznica